Šiame privatumo pranešime paaiškinama kaip asmens duomenys („Duomenys“), kuriuos pateikiate „Iveco S.p.A.“ („mes“, „mus“, „mūsų“ arba „Bendrovė“) – ir kuri juos renka – per šią svetainę, bus tvarkomi laikantis galiojančių įstatymų ir reglamentų. Mes įsipareigojame saugoti ir gerbti jūsų privatumą.

1. KAIP GAUNAME DUOMENIS

Gali būti renkami, apdorojami ir saugomi šie duomenys:

Paprastai mums pateikiate tokius duomenis patys, bet kai kuriais atvejais galime gauti duomenis apie jus iš trečiosios šalies arba iš viešųjų registrų. Mes saugome iš tokių trečiųjų šalių gautus duomenis laikydamiesi šiame privatumo pranešime aprašytos praktikos.

2. KAIP NAUDOJAME DUOMENIS

Surinktus duomenis galime naudoti šiais tikslais:

Duomenys renkami ir naudojami laikantis sutarties ir mūsų aiškaus ir teisėto naudojimo intereso pagal punktus (i), (ii) ir su sąlyga, kad buvo gautas jūsų aiškiai išreikštas sutikimas juos naudoti rinkodaros tikslais, išvardytais punktuose (iii), (iv). Nepamirškite, kad davę sutikimą galite jį bet kuriuo metu atšaukti.

Duomenys gali būti apdorojami elektroniniu būdu naudojant IT sistemas ir rankiniu būdu, popierine forma. Duomenys bus apdorojami ir visą naudojimo laiką saugomi užtikrinant jų saugumą ir konfidencialumą laikantis sąžiningumo, teisėtumo ir skaidrumo principų ir pagal galiojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatas.

3. DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASEKMĖS

Pateikti duomenis niekada nėra privaloma. Tačiau nepateikus duomenų, kurie yra būtini, kad būtų galima teikti paslaugą ar produktą ir kurie yra pažymėti privalomais, gali būti, kad nebegalėsime teikti pageidaujamos paslaugos ar produkto arba jie gali būti teikiami nepakankamai kokybiškai. Kita vertus, nepateikus duomenų, kurie yra pažymėti kaip neprivalomi, galėsite bet kuriuo atveju naudotis paslauga arba gauti produktą.

4. KAIP MES DALIJAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS

Mes priklausome „CNH Industrial Group“ – pirmaujančiai pasaulyje gamybos įrangos sektoriaus įmonei. Duomenimis gali būti dalijamasi ir jie gali būti perduodami mūsų filialams ir „CNH Industrial Group“ dukterinėms įmonėms, patikimoms nepriklausomoms šalims, paslaugų teikėjams, įgaliotiems pardavėjams ir platintojams bei verslo partneriams, įsikūrusiems Europos Sąjungoje ir už jos ribų, kurie yra saistomi specialiais sutartiniais įpareigojimas ir gali juos naudoti tik aukščiau nurodytiems tikslams.

Duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims vykdant teisinius įpareigojimus, užtikrinant ir palaikant mūsų ir „CNH Industrial Group“ saugumą, apsaugant mūsų ir „CNH Industrial Group“ teises arba turtą, vykdant valstybinių institucijų nurodymus arba naudojantis savo teisėmis santykiuose su teisėsaugos institucijomis.

5. KAIP MES PERDUODAME JŪSŲ DUOMENIS

Vykdydami aukščiau aprašytą duomenų apdorojimo veiklą, galime perduoti duomenis į Europos Ekonominei Erdvei (EEE) nepriklausančias šalis, tai galioja tokių duomenų saugojimui skaitmeninėse arba fizinėse duomenų bazėse, kurias tvarko mūsų vardu veikiančios institucijos. Duomenų tvarkymas ir apdorojimas vykdomas apdorojimo tikslų ribose ir atliekamas laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų ir teisės aktų.

Tuo atveju, jeigu duomenys siunčiami už EEE ribų,Bendrovė naudos visas tinkamas sutartines priemones, užtikrinančias tinkamą duomenų apsaugą, įskaitant – bet tuo neapsiribojant – susitarimus, pagrįstus ES komisijos patvirtintomis Standartinėmis duomenų apsaugos išlygomis, taikomomis asmens duomenų perdavimui už EEE ribų.

6. JŪSŲ ASMENINIO DUOMENŲ IŠSAUGOJIMAS

Mes laikome duomenis savo sistemose ir archyvuose tiek laiko, kiek tai yra būtina tikslams, aprašytiems šiame privatumo pranešime, įvykdyti, atsižvelgdami į teisinius ir sutartinius reikalavimus, jei jie yra taikomi.

Kai duomenys tampa nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo renkami, vykdyti, duomenys yra ištrinami arba saugomi forma, kuri neleidžia nustatyti duomenų subjektų, jei teisės aktais nėra numatyta prievole arba leidimas laikyti tokius duomenis. Mes galime ir toliau saugoti duomenis ilgesnį laiką, jei to reikia apsaugoti mūsų interesus, susijusius su potencialia atsakomybe, atsiradusia teikiant paslaugas arba produktus arba apdorojant duomenis.

Rinkodaros sumetimais surinkti duomenys bus laikomi, kol atsiimsite savo sutikimą ir, bet kuriuo atveju, laikantis auščiau paminėtų principų ir taisyklių, pateiktų šiuo atžvilgiu atitinkamų privatumo užtikrinimo institucijų.

7. DUOMENŲ KONTROLĖ

Iveco S.p.A., kurios registruota buveinė įsikūrusi adresu via Puglia 35, Turinas (Italija), atsako už jos renkamų, apdorojamų ir saugomų duomenų kontrolę pagal šį privatumo pranešimą.

8. JŪSŲ TEISĖS SAVO DUOMENŲ ATŽVILGIU

Jūs galite naudotis savo teisėmis, nustatytomis galiojančiuose įstatymuose ir teisės aktuose, kurios apima ir išdėstytas toliau:

Aukščiau nurodytomis teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su mumis tokiais būdais:

Jei atsiųsite mums užklausą, gali būti, kad turėsime paprašyti jūsų pateikti papildomą asmeninę informaciją, kad galėtume patikrinti jūsų tapatybę ir, prireikus, su jumis susisiekti. Tada ši informacija, kartu su kitais duomenimis, kuriuos jau turime, bus apdorota, kad atitiktų jūsų užklausą, kaip reikalauja galiojantys įstatymai. Kai reikia, tam tikra informacija gali būti perduota kitoms „CNH Industrial Group“ priklausančioms arba nepriklausančioms kompanijoms, kurios apdoroja jūsų duomenis, kad galėtų patenkinti jūsų užklausą. Jūsų duomenys bus apdorojami tiek laiko, kiek reikia jūsų prašymui įvertinti ir įvykdyti, po to jie bus perkelti į archyvą tokiam laikui, kurio reikia, kad galėtume įsitikinti, kad užklausimas buvo įvykdytas tinkamai ir laiku.

9. ŠIO PRIVATUMO PRANEŠIMO ATNAUJINIMAI

Šis privatumo pranešimas buvo atnaujintas 2018 m. gegužės mėn. Pasiliekame teisę laikas nuo laiko papildyti arba atnaujinti privatumo pranešimą, pritaikant teisiniams reikalavimams arba mūsų apdorojimo veiklai. Visus atnaujinimus paskelbsime šioje žiniatinklio svetainėje ir ji įsigalios nuo paskelbimo dienos. Raginame periodiškai peržiūrėti šį privatumo pranešimą, kad žinotumėte, kaip saugome jūsų duomenis.

Prenumeruoti naujienlaiškį

Thank you for registering in OK Trucks website.
You will soon receive our newsletter with special offers and other information
Thank you for registering in OK Trucks website.
You will soon receive our newsletter with special offers and other information
Įvyko klaida. Prašome pabandyti dar kartą arba susisiekite su mūsų palaikymu.

Prašome atsakyti į visus šiuos teiginius

Perskaičiau privatumo pranešimą ir sutinku su žemiau išvardytais tikslais ir procesais

RINKODAROS VEIKSMAI – mano duomenų apdorojimas, kurį vykdo „Iveco S.p.A.“ popierinėje versijoje, automatinėmis arba elektroninėmis priemonėmis, taip pat paprastuoju arba elektroniniu paštu, telefonu (pvz., naudodama automatinius telefono skambučius, SMS, MMS, faksogramas) ir visas kitas priemones (pvz., žiniatinklio svetaines, mobiliąsias programėles), siunčiant komercinius pranešimus ir naujienlaiškį, o taip pat reklamuojant produkciją ir paslaugas, kaip aprašyta privatumo pranešimo 2 skyriuje (iii):

TREČIŲJŲ ŠALIŲ VYKDOMA RINKODARA – mano duomenų perdavimas „Iveco S.p.A.“ filialams ir „CNH Industrial Group“ dukterinėms įmonėms, o taip pat įgaliotiems atstovams, ir jų atliekamas duomenų platinimas ir apdorojimas, vykdant komercinių pranešimų ir produkcijos ir paslaugų reklamos siuntimą arba rinkos tyrimus, kaip aprašyta privatumo pranešimo 2 skyriuje (iv):